MFI型分子筛膜的两段变温合成及对二甲苯异构体的分离性能
夏敦焰, 彭莉, 吴政奇, 王林之, 贾逸民, 张春, 顾学红
Two-stage Varying-temperature Synthesis of MFI Zeolite Membrane and Their Separation Performance for Xylene Isomers
XIA Dunyan, PENG Li, WU Zhengqi, WANG Linzhi, JIA Yimin, ZHANG Chun, GU Xuehong
高等学校化学学报 . 2020, (12): 2813 -2821 .  DOI: 10.7503/cjcu20200327