ZSM-5分子筛酸位分布及其甲醇制烯烃催化性能的定向管理与调控
郭淑佳, 王森, 张莉, 秦张峰, 王鹏飞, 董梅, 王建国, 樊卫斌
Regulating the Acid Sites Distribution in ZSM-5 Zeolite and Its Catalytic Performance in the Conversion of Methanol to Olefins
GUO Shujia, WANG Sen, ZHANG Li, QIN Zhangfeng, WANG Pengfei, DONG Mei, WANG Jianguo, FAN Weibin
高等学校化学学报 . 2021, (1): 227 -238 .  DOI: 10.7503/cjcu20200413