TiO2-PTPAT纳米核/壳结构复合膜的制备及电致变色性能
欧阳密, 陈璐, 胡旭明, 李裕文, 戴大程, 屠袁波, 白茹, 吕晓静, 张诚
Preparation and Electrochromic Properties of TiO2-PTPAT Nano Core/Shell Composite Films
OUYANG Mi, CHEN Lu, HU Xuming, LI Yuwen, DAI Dacheng, TU Yuanbo, BAI Ru, LÜ Xiaojing, ZHANG Cheng
高等学校化学学报 . 2020, (12): 2796 -2803 .  DOI: 10.7503/cjcu20200455