Construction of Ag2CO3/Bi2O2CO3 p-n Heterojunction and Its Photocatalytic Activity
Junjin WANG,Guoying ZHANG,Yaqiu SUN,Jingwang LIU
Chemical Journal of Chinese Universities . 2019, (12): 2590 -2597 .  DOI: 10.7503/cjcu20190329