Youth Executive Editorial Board

 •  

  《高等学校化学学报》第一届青年执行编委

  (按拼音顺序排列)

  段昊泓

   

  清华大学

   

  方千荣

  吉林大学

  Haohong DUAN

   

  Tsinghua University, China

   

  Qianrong FANG

  Jilin University, China

  黄 岭

   

  南京工业大学

   

  姜久兴

  中山大学

  Ling HUANG

   

  Nanjing Tech University, China

   

  Jiuxing JIANG

  Sun Yat-sen University, China

  孔祥建

   

  厦门大学

   

  李巧伟

  复旦大学

  Xiangjian KONG

   

  Xiamen University, China

   

  Qiaowei LI

  Fudan University, China

  李新昊

   

  上海交通大学

   

  李 乙

  吉林大学

  Xinhao LI

   

  Shanghai Jiao Tong University, China

   

  Yi LI

  Jilin University, China

  罗景山

   

  南开大学

   

  罗军华

  中国科学院福建物质结构研究所

  Jingshan LUO

   

  Nankai University, China

   

  Junhua LUO

  Fujian Institute of Research on the Structure of Master, Chinese Academy of Sciences, China

  潘 梅

   

  中山大学

   

  秦俊生

  吉林大学

  Mei PAN

   

  Sun Yat-sen University, China

   

  Junsheng QIN

  Jilin University, China

  孙俊良

   

  北京大学

   

  孙启明

  苏州大学

  Junliang SUN

   

  Peking University, China

   

  Qiming SUN

  Soochow University, China

  王 博

   

  北京理工大学

   

  王殳凹

  苏州大学

  Bo WANG

   

  Beijing University of Technology, China

   

  Shuao WANG

  Soochow University, China

  熊宇杰

   

  中国科学技术大学

   

  杨乃亮

  中国科学院过程工程研究所

  Yujie XIONG

   

   University of Science and Technology of China, China

   

  Nailiang YANG

  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, China

  游雨蒙

   

  东南大学

   

  张 兵

  天津大学

  Yumeng YOU

   

  Southeast University, China

   

  Bing ZHANG

  Tianjin University, China

  张 瑜

   

  北京航空航天大学

   

   郑耿锋

   复旦大学

  Yu ZHANG

   

  Beihang University, China

   

   Gengfeng ZHENG

   Fudan University, China

  白 玉

   

  北京大学

   

  戴 宗

  中山大学

  Yu BAI

   

  Peking University, China

   

  Zong DAI

  Sun Yat-sen University, China

  谷战军

   

  中国科学院高能物理研究所

   

  韩冬雪

  广州大学

  Zhanjun GU

   

  Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Dongxue HAN

  Guangzhou University, China

  李 娜

   

  山东师范大学

   

  林振宇

  福州大学

  Na LI

   

  Shandong Normal University, China

   

  Zhenyu LIN

  Fuzhou University, China

  刘 洋

   

  清华大学

   

  那 娜

  北京师范大学

  Yang LIU

   

  Tsinghua University, China

   

  Na NA

  Beijing Normal University, China

  彭章泉

   

  中国科学院长春应用化学研究所

   

  乔 亮

  复旦大学

  Zhangquan PENG

   

  Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Liang QIAO

  Fudan University, China

  宋大千

   

  吉林大学

   

  苏 彬

  浙江大学

  Daqian SONG

   

  Jilin University, China

   

  Bin SU

  Zhejiang University, China

  王 伟

   

  南京大学

   

  王 卓

  北京化工大学

  Wei WANG

   

  Nanjing University, China

   

  Zhuo WANG

  Beijing University of Chemical Technology, China

  吴 鹏

   

  四川大学

   

  夏云生

  安徽师范大学

  Peng WU

   

  Sichuan University, China

   

  Yunsheng XIA

  Anhui Normal University, China

  肖乐辉

   

  南开大学

   

  袁必锋

  武汉大学

  Lehui XIAO

   

  Nankai University, China

   

  Bifeng YUAN

  Wuhan University, China

  袁 林

   

  湖南大学

   

  袁 荃

  湖南大学

  Lin YUAN

   

  Hunan University, China

   

  Quan YUAN

  Hunan University, China

  鲍红丽

   

  中国科学院福建物质结构研究所

   

  陈 弓

  南开大学

  Hongli BAO

   

  Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Gong CHEN

  Nankai University, China

  杜海峰

   

  中国科学院化学研究所

   

  樊春安

  兰州大学

  Haifeng DU

   

  Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Chun'an FAN

  Lanzhou University, China

  傅 尧

   

  中国科学技术大学

   

  侯军利

  复旦大学

  Yao FU

   

  University of Science and Technology of China, China

   

  Junli HOU

  Fudan University, China

  黄 正

   

  中国科学院上海有机化学研究所

   

  李 昂

  中国科学院上海有机化学研究所

  Zheng HUANG

   

  Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Ang LI

  Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

  李 杨

   

  重庆大学

   

  刘小华

  四川大学

  Yang LI

   

  Chongqing University, China

   

  Xiaohua LIU

  Sichuan University, China

  罗三中

   

  清华大学

   

  史炳锋

  浙江大学

  Sanzhong LUO

   

  Tsinghua University, China

   

  Bingfeng SHI

  Zhejiang University, China

  史壮志

   

  南京大学

   

  谭 斌

  南方科技大学

  Zhuangzhi SHI

   

  Nanjing University, China

   

  Bin TAN

  Southern University of Science and Technology, China

  徐海超

   

  厦门大学

   

  张文雄

  北京大学

  Haichao XU

   

  Xiamen University, China

   

  Wenxiong ZHANG

  Peking University, China

  周 剑

   

  华东师范大学

   

  朱 晨

  苏州大学

  Jian ZHOU

   

  East China Normal University, China

   

  Chen ZHU

  Soochow University, China

  朱守非

   

  南开大学

   

  左智伟

  上海科技大学

  Shoufei ZHU

   

  Nankai University, China

   

  Zhiwei ZUO

  ShanghaiTech University, China

  丁宝全

   

  国家纳米科学中心

   

  付 磊

  武汉大学

  Baoquan DING

   

  National Center for Nanoscience and Technology, China

   

  Lei FU

  Wuhan University, China

  洪文晶

   

  厦门大学

   

  江 颖

  北京大学

  Wenjing HONG

   

  Xiamen University, China

   

  Ying JIANG

  Peking University, China

  焦丽颖

   

  清华大学

   

  靳 健

  苏州大学

  Liying JIAO

   

  Tsinghua University, China

   

  Jian JIN

  Soochow University,China

  李 峰

  吉林大学

   

  刘 欢

  北京航空航天大学

  Feng LI

   

  Jilin University, China

   

  Huan LIU

  Beihang University, China

  刘会贞

   

  中国科学院化学研究所

   

  刘智攀

  复旦大学

  Huizhen LIU

   

  Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Zhipan LIU

  Fudan University, China

  马 丁

   

  北京大学

   

  孟祥举

  浙江大学

  Ding MA

   

  Peking University, China

   

  Xiangju MENG

  Zhejiang University, China

  潘秀莲

   

  中国科学院大连化学物理研究所

   

  彭 谦

  中国科学院化学研究所

  Xiulian PAN

   

  Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Qian PENG

  Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

  彭 扬

   

  苏州大学

   

  王宏达

  中国科学院长春应用化学研究所

  Yang PENG

   

  Soochow University, China

   

  Hongda WANG

  Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

  王 铁

   

  中国科学院理化技术研究所

   

  闻利平

  中国科学院理化技术研究所

  Tie WANG

   

  Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Liping WEN

  Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

  吴雨辰

   

  中国科学院理化技术研究所

   

  徐 君

  中国科学院武汉物理与数学研究所

  Yuchen WU

   

  Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Jun XU

  Wuhan Institute of Physics and Mathematics, Chinese Academy of Sciences, China

  赵永生

   

  中国科学院化学研究所

   

  邹 勃

  吉林大学

  Yongsheng ZHAO

   

  Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Bo ZOU

  Jilin University, China

  高分子化学

  蔡 杰

   

  武汉大学

   

  曹 毅

  南京大学

  Jie CAI

   

  Wuhan University, China

   

  Yi CAO

  Nanjing University, China

  陈国颂

   

  复旦大学

   

  陈于蓝

  天津大学

  Guosong CHEN

   

  Fudan University, China

   

  Yulan CHEN

  Tianjin University, China

  程义云

   

  华东师范大学

   

  董焕丽

  中国科学院化学研究所

  Yiyun CHENG

   

  East China Normal University, China

   

  Huanli DONG

  Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

  董泽元

   

  吉林大学

   

  何 凤

  南方科技大学

  Zeyuan DONG

   

  Jilin University, China

   

  Feng HE

  Southern University of Science and Technology, China

  姜学松

   

  上海交通大学

   

  李寒莹

  浙江大学

  Xuesong JIANG

   

  Shanghai Jiao Tong University, China

   

  Hanying LI

  Zhejiang University, China

  刘 凯

   

  清华大学

   

  刘明杰

  北京航空航天大学

  Kai LIU

   

  Tsinghua University, China

   

  Mingjie LIU

  Beihang University, China

  刘 阳

   

  南开大学

   

  吕 华

  北京大学

  Yang LIU

   

  Nankai University, China

   

  Hua LYU

  Peking University, China

  秦安军

   

  华南理工大学

   

  石 峰

  北京化工大学

  Anjun QIN

   

  South China University of Technology, China

   

  Feng SHI

  Beijing University of Chemical Technology, China

  孙昭艳

   

  中国科学院长春应用化学研究所

   

  王亚培

  中国人民大学

  Zhaoyan SUN

   

  Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Yapei WANG

  Renmin University of China, China

  吴 思

   

  中国科学技术大学

   

  许华平

  清华大学

  Si WU

   

  University of Science and Technology of China, China

   

  Huaping XU

  Tsinghua University, China

  化学生物学

  陈 卓

   

  湖南大学

   

  顾宏周

  复旦大学

  Zhuo CHEN

   

  Hunan University, China

   

  Hongzhou GU

  Fudan University, China

  贺晓鹏

   

  华东理工大学

   

  黄光明

  中国科学技术大学

  Xiaopeng HE

   

  East China University of Science and Technology, China

   

  Guangming HUANG

  University of Science and Technology of China, China

  江德臣

   

  南京大学

   

  姜秀娥

  中国科学院长春应用化学研究所

  Dechen JIANG

   

  Nanjing University, China

   

  Xiue JIANG

  Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

  孔德明

   

  南开大学

   

  李 娟

  福州大学

  Deming Kong

   

  Nankai University, China

   

  Juan LI

  Fuzhou University, China

  凌代舜

   

  浙江大学

   

  刘定斌

  南开大学

  Daishun LING

   

  Zhejiang University, China

   

  Dingbin LIU

  Nankai University, China

  刘小云

   

  北京大学

   

  聂 舟

  湖南大学

  Xiaoyun LIU

   

  Peking University,China

   

  Zhou NIE

  Hunan University, China

  宋焱焱

   

  东北大学

   

  王树涛

  中国科学院理化技术研究所

  Yanyan SONG

   

  Northeastern University, China

   

  Shutao WANG

  Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

  夏 帆

   

  中国地质大学(武汉)

   

  赵 劲

  南京大学

  Fan XIA

   

  China University of Geosciences, China

   

  Jin ZHAO

  Nanjing University, China

  赵永席

   

  西安交通大学

   

  周 明

  东北师范大学

  Yongxi ZHAO

   

  Xi'an Jiaotong University, China

   

  Ming ZHOU

  Northeast Normal University, China

  朱 志

   

  厦门大学

   

  左小磊

  上海交通大学

  Zhi ZHU

   

  Xiamen University, China

   

  Xiaolei ZUO

  Shanghai Jiao Tong University, China

  陈 骏

   

  北京科技大学

   

  胡蓉蓉

  华南理工大学

  Jun CHEN

   

  University of Science and Technology Beijing, China

   

  Rongrong HU

  South China University of Technology, China

  霍峰蔚

   

  南京工业大学

   

  江 林

  苏州大学

  Fengwei HUO

   

  Nanjing Tech University, China

   

  Lin JIANG

  Soochow University, China

  李霄羽

   

  北京理工大学

   

  李乙文

  四川大学

  Xiaoyu LI

   

  Beijing Institute of Technology, China

   

  Yiwen LI

  Sichuan University, China

  刘 岗

   

  中国科学院金属研究所

   

  刘 堃

  吉林大学

  Gang LIU

   

  Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Kun LIU

  Jilin University, China

  彭海琳

   

  北京大学

   

  万家炜

  中国科学院过程工程研究所

  Hailin PENG

   

  Peking University, China

   

  Jiawei WAN

  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, China

  王 朝

   

  清华大学

   

  王江艳

  中国科学院过程工程研究所

  Chao WANG

   

  Tsinghua University, China

   

  Jiangyan WANG

  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, China

  吴长征

   

  中国科学技术大学

   

  吴宇恩

  中国科学技术大学

  Changzheng WU

   

  University of Science and Technology of China, China

   

  Yuen WU

  University of Science and Technology of China, China

  薛玉瑞

   

  山东大学

   

  燕立唐

  清华大学

  Yurui XUE

   

  Shandong University, China

   

  Litang YAN

  Tsinghua University, China

  翟天佑

   

  华中科技大学

   

  张 川

  上海交通大学

  Tianyou ZHAI

   

  Huazhong University of Science and Technology, China

   

  Chuan ZHANG

  Shanghai Jiao Tong University, China

  张佳楠

   

  郑州大学

   

  张铁锐

  中国科学院理化技术研究所

  Jianan ZHANG

   

  Zhengzhou University, China

   

  Tierui ZHANG

  Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

  张新波

   

  中国科学院长春应用化学研究所

   

  朱晓张

  中国科学院化学研究所

  Xinbo ZHANG

   

  Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Xiaozhang ZHU

  Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, China

  陈 超

   

  清华大学

   

  何承勇

  厦门大学

  Chao CHEN

   

  Tsinghua University, China

   

  Chengyong HE

  Xiamen University, China

  赖玮毅

   

  中国科学院生态环境研究中心

   

  李瑞宾

  苏州大学

  Weiyi LAI

   

  Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Ruibin LI

  Soochow University, China

  刘润增

   

  山东大学

   

  彭汉勇

  中国科学院生态环境研究中心

  Runzeng LIU

   

  Shandong University, China

   

  Hanyong PENG

  Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, China

  阮 挺

   

  中国科学院生态环境研究中心

   

  王 玮

  浙江大学

  Ting RUAN

   

  Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Wei WANG

  Zhejiang University, China

  韦 斯

   

  南京大学

   

  展思辉

  南开大学

  Si WEI

   

  Nanjing University, China

   

  Sihui ZHAN

  Nankai University, China

  曾力希

   

  暨南大学

   

  Lixi ZENG

   

  Jinan University, China

   

  联络人:

   

   

   

   

   

  李 乙

   

  吉林大学

   

   

   

  Yi LI

   

  Jilin University, China

   

   

   

 • 2021-12-21 Visited: 30531